آیا میتوان قبل از اذان به قصد خواندن نماز وضو گرفت و یا اینکه باید وضو با هدف مستحبی باشد؟