كابل شده است پايگه عزت و شرف / پهلو زند به جامعه ازهر و نجفahadis-motabare
چنانكه مي دانيم در پي برنده اعلام شدن «معجم الاحاديث المعتبره»، اثر گرانسنگ «آيت الله العظمي محسني» در ميان هفتاد و چهار هزار عنوان كتاب، مراكز فرهنگي و مجامع علمي و شخصيت هاي فكري و دانشي پيام هاي تبريكيه فراوان ارسال نمودند كه بخشي از آنها در رسانه ها منعكس گرديد، اما براي من جالب ترين آنها اين شعر شاعر رنج هاي مردم و راوي صادق جهاد و مبارزات آنها، استاد «فكرت غزنوي» بود؛ جالب بودن آن نه تنها از بابت استواري و استحكام اصل شعر مورد نظر است بلكه بدان علت كه ايشان زحمت زيادي را تقبل كرده از غزني (شهر دانش و فرهنگ) حركت كرده و به كابل آمده تا خود شخصا شعر را در محضر آيت الله قرائت كند. در نشست اين هفته شوراي اجرايي شوراي علما، ايشان با همان لحن صادقانه و همان بيان باورمندانه و پر احساس اين شعر را قرائت كرد. و چونان فضاي احساسي و عاطفي بوجود آورد كه نه تنها فضاي جلسه پر از صلوات و تحسين شد، بلكه بعضي از اعضا از سر اشتياق گريستند. حيفم آمد كه اين سروده زيبا و متين را با شما شريك نسازم.

اي آيت بزرگ خداوند محسني
اي عالم و فقيه توانمند محسني
اي بي نظير مرد خردمند محسني
اي كان خير موعظه و پند محسني
اي زنده از تلاش تو آيين احمدي
در اهتزاز رايت دين محمدي
هر گفته تو گفته قرآن و سنت است
هر كرده تو مقصد دين و شريعت است
در رأس خواستهاي تو ايجاد وحدت است
بين برادران مسلمان اخوت است
اي افتخار جامعه و سرزمين ما
اي نيك پشتوانه دنيا و دين ما
بيدار از صداي تو شد خفته بخت ما
آمد بسر شب سيه و سرد و سخت ما
شد زنده باز ريشه خشك درخت ما
ًٌَُ” قم “ شد ز يمن همت تو پايتخت ما
كابل شده ست پايگه عزت و شرف
پهلو زند به جامعه ازهر و نجف

هر جا كه مدرسه ست در آن نقش پاي توست
هر جا كه سخن ز علم ، طنين صداي توست
هر جا در اهتزاز ز دانش لواي توست
آهنگ جانفزاي ” تمدن“ زناي توست
اي در سپاه علم علمدار محسني
اي با جنود جهل به پيكار محسني
آموختي بخلق حرام و حلال را
دادي نشان نشانه نقص و كمال را
مشي ميانه و روش اعتدال را
رمز بقاي جامعه ، مرگ و زوال را
سوي فلاح قافله سالار ماستي
دلسوز ،‌رهنما و مددگار ماستي
از خامه يافت ” معجم “ تو تا بخود رقم
سبقت گرفت از همه ، بر قله زد قدم
ممتاز شد ميان قلمها ترا قلم
بين رجال علم شدي بيشتر علم
صد مرحبا كه گشت كتابت ، ” كتاب سال “
بادا مبارك تو چنين فضل و هم كمال

باشد دعاي بنده بهر صبحگاه و شام
عمر و حيات طيبه ات باد مستدام
اين روزگار و گردش گردون ترا بكام
بادا ترا براه خدا استوار ، گام
اين گفته جلوه اي ز تمناي ” فكرت “ است
عرض ادب بساحت قدس فقاهت است