عظمت وجود خالق و آفریدگار

امروز آن عده ای از جوانان که در مکاتب ، لیسه ها و دانشگاه ها درس می خوانند، معلومات شان بیشتر از بعضی دانشمندان قدیم است. ما اکنون به عظمت وجود خالق و آفریدگار این جهان بیشتر علم پیدا نموده ایم. برای انی که در تمام أشیا نشانه های حکمت آن حکیم توانا دیده می […]

Continue Reading