اظهار نظر در مورد فرهنگ و ثقافت اسلامی

کسانی که معلومات کافی و حتّی لازم را از فرهنگ و ثقافت اسلامی ندارند، نباید به اظهار نظر بپردازند و با تکرار مکرّرات بی‌فایده،مقام با عظمت اسلام را در قرن حاضر پایین نیاورند.

Continue Reading

تطبیق شریعت اسلامی در حکومت اسلامی

در حکومت اسلامی باید شریعت اسلامی تطبیق شود. زیرا با تطبیق احکام شرعی از استعمار و استثماز ملت‌ها جلوگیری می‌شود. و بدین ترتیب خون‌ریزی‌ها تجاوزات و مظالم در سطح بین المللی از بین رفته و عدالت الهی بر مردم تطبیق می‌شود.

Continue Reading