اظهار نظر در مورد فرهنگ و ثقافت اسلامی

کسانی که معلومات کافی و حتّی لازم را از فرهنگ و ثقافت اسلامی ندارند، نباید به اظهار نظر بپردازند و با تکرار مکرّرات بی‌فایده،مقام با عظمت اسلام را در قرن حاضر پایین نیاورند.

Continue Reading